301 Redirect คืออะไร มีความสําคัญอย่างไรในการทำ SEO

301 Redirect
301 Redirect

301 Redirect คืออะไร มีความสําคัญอย่างไรในการทำ SEO

ซึ่งเราจะนำมาพูดถึง ว่ามันมีผลต่อ SEO ยังไง 301 Redirect  คือ การเปลี่ยนเส้นทางเป็นวิธีการส่งทั้งผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาไปยัง URL หนึ่งไปยังอีก URL หนึ่งอย่างถาวร และยังเป็นตัวบ่งชี้ ให้ Google เข้าใจว่า URL ใหม่นี้เคยมีตัวตนมาก่อน ทำให้การติดอันดับบน Google ของเว็บเรายังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์ใหม่

ประเภทของการ Redirect

การทำ Redirect แต่การจะทำ Redirect ได้อย่างถูกต้อง เราต้องรู้ประเภทต่าง ๆ ของการทำ Redirect ว่ามีอะไรบ้าง

301 Redirect
301 Redirect

301 – Moved permanently : การย้าย URL ไปอยู่ที่ตำแหน่งใหม่อย่างถาวร

302 – Found : มีปลายทางของ URL แต่เป็น URL ชั่วคราว

307 – Temporary redirect : เป็น URL ชั่วคราว  มีลักษณะคล้ายกับ 302 redirect

410 – Content deleted : URL หน้านี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว ถูกลบออกไปจากเว็บไซต์

451 – Content unavailable for legal reasons : URL นี้ไม่แสดงภายใต้เหตุผลทางกฎหมาย

ฉบับเต็มได้ที่ HTTP status codes and what they mean for SEO